Tin tức chuyên ngành

NĐ 212 hướng dẫn chi tiết luật thuế TNDN áp dụng từ cho năm 2014.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 218/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNHLUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Căncứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căncứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Theođề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chínhphủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp.

Chương1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Nghịđịnh này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thunhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp về: Người nộp thuế; thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế; xác địnhthu nhập tính thuế, xác định lỗ và chuyển lỗ; doanh thu; các khoản chi phí đượctrừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; thuế suất; phương pháptính thuế; ưu đãi thuế và điều kiện áp dụng ưu đãi thuế.

Điều2. Người nộp thuế

Ngườinộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp vàKhoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanhnghiệp.

1.Người nộp thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệpbao gồm:

a)Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp,Luật đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứngkhoán, Luật dầu khí, Luật thương mại và quy định tại các văn bản pháp luật khácdưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợpdanh; doanh nghiệp tư nhân; các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; các bêntrong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, xí nghiệp liên doanh dầu khí, côngty điều hành chung;

b)Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọilà doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trútại Việt Nam;

c)Các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịchvụ có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Nghị định này;

d)Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

đ)Tổ chức khác ngoài tổ chức quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản này có hoạt độngsản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Nghị địnhnày.

2.Tổ chức được thành lập và hoạt động (hoặc đăng ký hoạt động) theo quy định củapháp luật Việt Nam, cá nhân kinh doanh là người nộp thuế theo phương pháp khấutrừ tại nguồn trong trường hợp mua dịch vụ (kể cả mua dịch vụ gắn với hàng hóa,mua hàng hóa được cung cấp, phân phối theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặctheo các điều khoản thương mại quốc tế) trên cơ sở hợp đồng ký kết với doanhnghiệp nước ngoài quy định tại các Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp.

BộTài chính hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ thuế quy định tại Khoản này.

Điều3. Thu nhập chịu thuế

1.Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ và thu nhập khác quy định tại Khoản 2 Điều này. Đối với doanh nghiệpđăng ký kinh doanh và có thu nhập quy định tại Khoản 2 Điều này thì thu nhậpnày được xác định là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

2.Thu nhập khác bao gồm:

a)Thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng một phầnhoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào doanh nghiệp, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp,chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyểnnhượng vốn khác theo quy định của pháp luật;

b)Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng quyền thamgia dự án đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biếnkhoáng sản theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sảntheo quy định tại Điều 13 và Điều 14 Nghị định này;

c)Thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản kể cả thu nhập từ quyền sở hữutrí tuệ, thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật;

d)Thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), trongđó có các loại giấy tờ có giá khác;

đ)Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ bao gồm: Lãi tiền gửi tạicác tổ chức tín dụng, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của phápluật bao gồm cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng và cáckhoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn; thu nhập từ bán ngoại tệ; khoảnchênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuốinăm tài chính; khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ (riêng chênhlệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản để hình thành tàisản cố định của doanh nghiệp mới thành lập mà tài sản cố định này chưa đi vàohoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính). Đối vớikhoản nợ phải thu, khoản cho vay có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ thì chênh lệchtỷ giá hối đoái của các khoản nợ phải thu, khoản cho vay này là khoản chênh lệchgiữa tỷ giá hối đoái tại thời điểm thu hồi nợ với tỷ giá hối đoái tại thời điểmghi nhận khoản nợ phải thu hoặc khoản cho vay ban đầu;

e)Các khoản trích trước vào chi phí nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hếttheo kỳ hạn trích lập mà doanh nghiệp không hạch toán điều chỉnh giảm chi phí;

g)Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được;

h)Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ;

i)Khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót phát hiện ra;

k)Chênh lệch giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tếhoặc thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng (không bao gồm các khoản tiềnphạt, tiền bồi thường được ghi giảm giá trị công trình trong giai đoạn đầu tư)trừ (-) đi khoản bị phạt, trả bồi thường do vi phạm hợp đồng theo quy định củapháp luật;

l)Các khoản tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật nhận được;

m)Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn, điềuchuyển khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Doanhnghiệp nhận tài sản được hạch toán theo giá đánh giá lại khi xác định chi phíđược trừ quy định tại Điều 9 Nghị định này;

n)Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

o)Các khoản thu nhập khác bao gồm cả thu nhập được miễn thuế quy định tại Khoản6, Khoản 7 Điều 4 Nghị định này.

3.Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài quy địnhtại các Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập nhậnđược có nguồn gốc từ Việt Nam từ hoạt động cung ứng dịch vụ, cung cấp và phânphối hàng hóa, cho vay vốn, tiền bản quyền cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặccho tổ chức, cá nhân nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam, không phụ thuộcvào địa điểm tiến hành kinh doanh.

Thunhập chịu thuế quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập từ dịch vụ thực hiệnngoài lãnh thổ Việt Nam như: Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị ởnước ngoài; quảng cáo, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại ở nướcngoài; môi giới bán hàng hóa, môi giới bán dịch vụ ở nước ngoài; đào tạo ở nướcngoài; chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế cho phía nước ngoài.

BộTài chính hướng dẫn cụ thể về thu nhập chịu thuế quy định tại Khoản này.

Điều4. Thu nhập được miễn thuế

Thunhập được miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập doanhnghiệp và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp.

1.Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối của hợptác xã; thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp,ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khókhăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập củadoanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở địa bàn kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.

Thunhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của hợp tác xã và của doanhnghiệp được miễn thuế theo quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập từ chếbiến, chế tạo sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Hợp tácxã, doanh nghiệp phải hạch toán riêng phần thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi,nuôi trồng thủy sản với các khâu chế biến, chế tạo khác để xác định số thuế thunhập doanh nghiệp được miễn thuế tại Khoản này. Trường hợp không hạch toánriêng được thì thu nhập được miễn thuế được xác định theo tỷ lệ giữa chi phí củahoạt động được miễn thuế với tổng chi phí sản xuất kinh doanh của cơ sở trong kỳtính thuế.

Hoạtđộng trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của hợp tác xã và của doanhnghiệp ở địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế tại Khoảnnày và tại Điểm e Khoản 2 Điều 15 Nghị định này được xác định căn cứ theo mãngành kinh tế cấp 1 của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quy định tạiHệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Hợptác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệpquy định tại Khoản này và tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định này là hợp tác xã đáp ứngtỷ lệ về cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho các thành viên là những cá nhân, hộ giađình, pháp nhân có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêmnghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn.

2.Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp đượcmiễn thuế gồm: Thu nhập từ dịch vụ tưới, tiêu nước; cày, bừa đất, nạo vét kênh,mương nội đồng; dịch vụ phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi; dịch vụthu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

3.Đối với thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triểncông nghệ, thu nhập từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm và thu nhập từ sản xuấtsản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, thời gianmiễn thuế tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày bắt đầu có doanh thu từ bán sảnphẩm theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, sản xuất thử nghiệmhoặc sản xuất theo công nghệ mới.

BộTài chính hướng dẫn cụ thể quy định tại Khoản này.

4.Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệpcó từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật, ngườisau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS.

Doanhnghiệp được miễn thuế quy định tại Khoản này là doanh nghiệp có số lao độngbình quân trong năm từ 20 người trở lên, không bao gồm doanh nghiệp hoạt độngtrong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản.

Thunhập được miễn thuế quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập khác quy địnhtại Khoản 2 Điều 19 Nghị định này.

5.Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, ngườikhuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, ngườiđang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS. Trường hợp cơ sở dạynghề có cả các đối tượng khác thì phần thu nhập được miễn thuế được xác địnhtheo tỷ lệ giữa số người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnhđặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người saucai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS so với tổng số người học của cơ sở.

6.Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinhtế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu,liên doanh, liên kết đã nộp thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanhnghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh,liên kết đang được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Chương IV Nghị định này.

7.Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học,văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trườnghợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng khoản tài trợ không đúng mục đích thì phải nộpthuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử dụng sai mục đích trong kỳ tínhthuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích.

Tổchức nhận tài trợ quy định tại Khoản này là tổ chức được thành lập và hoạt độngtheo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toánthống kê.

8.Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) lần đầu của doanhnghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải; các lần chuyển nhượng tiếp theo nộpthuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

9.Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Namvề tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụngcho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng chính sách xã hội;thu nhập của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của cáctổ chức tín dụng Việt Nam; thu nhập từ hoạt động có thu do thực hiện nhiệm vụNhà nước giao của các quỹ tài chính Nhà nước: Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổchức Bảo hiểm tiền gửi, Quỹ Bảo hiểm Y tế, Quỹ hỗ trợ học nghề, Quỹ hỗ trợ việclàm ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ hỗ trợ nông dân,Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam, Quỹ viễn thông công ích, Quỹ đầu tư phát triển địaphương, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệpnhỏ và vừa, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, Quỹ bảohộ công dân và pháp nhân tại nước ngoài, Quỹ phát triển nhà, Quỹ phát triểndoanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ đổimới công nghệ quốc gia; thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Quỹphát triển đất và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuậndo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và hoạt động theo quy địnhcủa pháp luật.

10.Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác (bao gồm cả Văn phòng giám định tư pháp)để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành vềgiáo dục - đào tạo, y tế và về lĩnh vực xã hội hóa khác; phân thu nhập hìnhthành tài sản không chia của hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy địnhcủa Luật hợp tác xã.

11.Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức,cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chương2.

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

Điều5. Căn cứ tính thuế

Căncứ tính thuế là thu nhập tính thuế trong kỳ và thuế suất.

Kỳtính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp vàquy định của pháp luật quản lý thuế.

Doanhnghiệp được lựa chọn kỳ tính thuế theo năm dương lịch hoặc năm tài chính nhưngphải thông báo với cơ quan thuế trước khi thực hiện.

Điều6. Xác định thu nhập tính thuế

1.Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Thu nhập được miễn thuế

+

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

2.Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế

=

Doanh thu

-

Chi phí được trừ

+

Các khoản thu nhập khác

Doanhnghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất,kinh doanh là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh. Trường hợp nếucó hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế củacác hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhậpcòn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạtđộng kinh doanh còn thu nhập.

Thunhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyểnnhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chếbiến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Trường hợp chuyển nhượngquyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò,khai thác khoáng sản), chuyển nhượng bất động sản nếu bị lỗ thì số lỗ này đượcbù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế. Trường hợpdoanh nghiệp làm thủ tục giải thể có bán bất động sản là tài sản cố định thìthu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với thu nhập từ hoạtđộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3.Việc xác định thu nhập chịu thuế đối với một số hoạt động sản xuất, kinh doanhđược quy định như sau:

a)Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứngkhoán quy định tại Điểm b Khoản này) được xác định bằng tổng số tiền thu theo hợpđồng chuyển nhượng trừ (-) giá mua phần vốn được chuyển nhượng, trừ (-) chi phíliên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng.

Trườnghợp doanh nghiệp có chuyển nhượng vốn không nhận bằng tiền mà nhận bằng tài sản,lợi ích vật chất khác (như: cổ phiếu, chứng chỉ quỹ) có phát sinh thu nhập thìphải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp;

b)Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng giá bán trừ(-) giá mua của chứng khoán được chuyển nhượng, trừ (-) các chi phí liên quantrực tiếp đến việc chuyển nhượng chứng khoán.

Trườnghợp doanh nghiệp thực hiện phát hành cổ phiếu thì phần chênh lệch giữa giá pháthành và mệnh giá không tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trườnghợp doanh nghiệp tiến hành chia tách, hợp nhất, sáp nhập mà thực hiện hoán đổicổ phiếu tại thời điểm chia tách, hợp nhất, sáp nhập nếu phát sinh thu nhập thìphần thu nhập này phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trườnghợp doanh nghiệp có chuyển nhượng chứng khoán không nhận bằng tiền mà nhận bằngtài sản, lợi ích vật chất khác (như: cổ phiếu, chứng chỉ quỹ) có phát sinh thunhập thì phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp;

c)Đối với thu nhập từ bản quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ được xác địnhbằng tổng số tiền thu được trừ (-) giá vốn hoặc chi phí tạo ra quyền sở hữu trítuệ, công nghệ được chuyển giao, trừ (-) chi phí duy trì, nâng cấp, phát triểnquyền sở hữu trí tuệ, công nghệ được chuyển giao và các khoản chi được trừkhác;

d)Đối với thu nhập về cho thuê tài sản được xác định bằng doanh thu cho thuê trừ(-) các khoản trích khấu hao cơ bản, chi phí duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản,chi phí thuê tài sản để cho thuê lại (nếu có) và các chi phí khác được trừ liênquan đến việc cho thuê tài sản;

đ)Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản (trừ bất động sản) bằng số tiền thuđược từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản ghitrên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phíđược trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản;

e)Thu nhập từ hoạt động bán ngoại tệ bằng tổng số tiền thu từ bán ngoại tệ trừ(-) giá vốn của số lượng ngoại tệ bán ra;

g)Chênh lệch do đánh giá lại tài sản, được điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất,sáp nhập, giải thể, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi chủ sở hữu,góp vốn là phần chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại của tài sản với giá trịcòn lại của tài sản đó ghi trên sổ sách kế toán trước khi đánh giá lại tài sản.

Chênhlệch tăng, giảm do đánh giá lại tài sản cố định khi góp vốn, tài sản điều chuyểnkhi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tài sảnlà giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn vào các dự án đầu tư xây dựng nhà, hạ tầngđể bán được tính vào thu nhập khác hoặc giảm trừ thu nhập khác trong kỳ tínhthuế; riêng chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn màbên nhận góp vốn không được trích khấu hao được tính dần vào thu nhập kháctrong thời gian tối đa không quá 10 năm kể từ năm có tài sản đi góp vốn;

h)Đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) phân chia lợi nhuận sau thuế, thu nhậpđược xác định bằng tổng doanh thu theo hợp đồng BCC trừ (-) tổng chi phí liênquan đến việc tạo ra doanh thu của hợp đồng BCC.

BộTài chính hướng dẫn cụ thể việc xác định doanh thu, chi phí của hợp đồng BCCphân chia lợi nhuận sau thuế;

i)Các khoản thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nước ngoài làtổng các khoản thu nhập nhận được trước thuế.

4.Thu nhập từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí được xác định theo từng hợp đồngdầu khí.

Điều7. Xác định lỗ và chuyển lỗ

1.Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm (-) về thu nhập tính thuếchưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang được xácđịnh theo công thức quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

2.Doanh nghiệp có lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thunhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từnăm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

3.Lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyểnnhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản)sau khi đã thực hiện bù trừ với thu nhập chịu thuế của hoạt động này hoặc bù lỗtheo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định này nếu còn lỗ và doanh nghiệp có lỗtừ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản được chuyển lỗsang năm sau vào thu nhập tính thuế của hoạt động đó, thời gian chuyển lỗ tínhliên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Điều8. Doanh thu

Doanhthu để tính thu nhập chịu thuế thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật thuế thunhập doanh nghiệp.

1.Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công,tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng,không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đốivới doanh nghiệp kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừthuế thì doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu không có thuếgiá trị gia tăng. Đối với doanh nghiệp kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theophương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng thì doanh thu tính thuế thu nhậpdoanh nghiệp bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

2.Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hóa bán ralà thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

Thờiđiểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với dịch vụ là thời điểmhoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứngdịch vụ.

3.Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp được quy định cụthể như sau:

a)Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp được xác định theo giá bán hànghóa trả tiền một lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, trả chậm;

b)Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ (không bao gồmhàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanhnghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặctương đương tại thời điểm trao đổi, tiêu dùng nội bộ;

c)Đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu về hoạt động gia công bao gồm cảtiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụcho việc gia công hàng hóa;

d)Đối với hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh sân gôn, kinh doanh dịchvụ khác mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm là số tiền bên thuê tài sản,mua dịch vụ trả từng kỳ theo hợp đồng. Trường hợp bên thuê tài sản, bên mua dịchvụ trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đượcphân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế, việc xác định sốthuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp củasố năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước;

đ)Đối với hoạt động tín dụng, hoạt động cho thuê tài chính là tiền lãi cho vay,doanh thu về cho thuê tài chính phải thu phát sinh trong kỳ tính thuế;

e)Đối với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu cước vận chuyển hành khách, hànghóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế;

g)Đối với điện, nước sạch là số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng;

h)Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm là số tiền phải thu về phíbảo hiểm gốc; phí dịch vụ đại lý (bao gồm giám định tổn thất, xét giải quyết bồithường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100%); phí nhậntái bảo hiểm; thu hoa hồng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về kinh doanh bảohiểm trừ (-) các khoản hoàn hoặc giảm phí bảo hiểm, phí nhận tái bảo hiểm, cáckhoản hoàn hoặc giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm.

Trườnghợp đồng bảo hiểm, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là tiền thu phí bảo hiểmgốc được phân bổ theo tỷ lệ đồng bảo hiểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đốivới hợp đồng bảo hiểm thỏa thuận trả tiền theo từng kỳ thì doanh thu để tínhthu nhập chịu thuế là số tiền phải thu phát sinh trong từng kỳ;

i)Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trìnhhoặc khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt được nghiệm thu.

Trườnghợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thìdoanh thu tính thuế không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị;

k)Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh màkhông thành lập pháp nhân:

-Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinhdoanh bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu tính thuế là doanh thucủa từng bên được chia theo hợp đồng;

-Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinhdoanh bằng lợi nhuận sau thuế thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế là sốtiền bán hàng hóa, dịch vụ của hợp đồng;

l)Đối với kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh đặt cược là sốtiền thu từ hoạt động này bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ (-) số tiền đãtrả thưởng cho khách;

m)Đối với kinh doanh chứng khoán là các khoản thu từ dịch vụ môi giới, tự doanhchứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lýquỹ đầu tư, phát hành chứng chỉ quỹ, dịch vụ tổ chức thị trường và các dịch vụchứng khoán khác theo quy định của pháp luật;

n)Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí là toàn bộ doanh thubán dầu, khí theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng trong kỳ tính thuế;

o)Đối với dịch vụ tài chính phái sinh là số tiền thu từ việc cung ứng các dịch vụtài chính phái sinh thực hiện trong kỳ tính thuế;

BộTài chính hướng dẫn cụ thể quy định tại Điều này và đối với một số trường hợp đặcthù khác.

Điều9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1.Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoảnchi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a)Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh củadoanh nghiệp, bao gồm cả các khoản chi sau:

-Khoản chi cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạtđộng của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninhkhác theo quy định của pháp luật; khoản chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổchức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp;

-Các khoản chi thực tế cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc củadoanh nghiệp, bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanhnghiệp, chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động củadoanh nghiệp, phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ ngườinhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.

b)Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Đốivới các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất,đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa,lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nôngnghiệp của người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi củahộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra, mua phế liệu của người trựctiếp thu nhặt, mua đồ dùng, tài sản, của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp bán ravà dịch vụ mua của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh phải có chứng từ thanhtoán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đạidiện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký vàchịu trách nhiệm.

c)Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồngtrở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi củadoanh nghiệp cho việc: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt độngphòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng,tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điềunày; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm bKhoản 1 Điều này.

BộTài chính hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp thanh toán theo hợp đồng mà thờiđiểm thanh toán khác với thời điểm ghi nhận chi phí theo quy định và các khoảnchi không phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.

2.Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thực hiện theo quyđịnh tại Khoản 2 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Khoản 5 Điều 1 Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, một số trườnghợp về khoản chi không được trừ được quy định như sau:

a)Các khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này, trừphần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khảkháng khác không được bồi thường.

Phầngiá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả khángkhác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ (-) phầngiá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theoquy định của pháp luật;

b)Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sởthường trú tại Việt Nam vượt mức tính theo công thức sau:

Chi phí quản lý kinh doanh, do công ty ở nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu tính thuế của cơ sở thường trú tại Việt Nam trong kỳ tính thuế

x

Tổng số chi phí quản lý kinh doanh của công ty ở nước ngoài trong kỳ tính thuế.

Tổng doanh thu của công ty ở nước ngoài, bao gồm cả doanh thu của các cơ sở thường trú ở các nước khác trong kỳ tính thuế

c)Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng;

d)Phần trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của Bộ Tài chính, bao gồm:Khấu hao đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô dùng cho kinhdoanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) tương ứng với phầnnguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe; khấu hao của tàu bay dân dụng, du thuyềnkhông sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch,khách sạn;

đ)Các khoản trích trước vào chi phí không đúng với quy định của pháp luật.

Cáckhoản trích trước được tính vào chi phí được trừ bao gồm: Trích trước về sửa chữalớn tài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã hạchtoán doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng kể cảtrường hợp cho thuê tài sản có thu tiền trước cho nhiều năm mà bên cho thuê hạchtoán toàn bộ vào doanh thu của năm thu tiền, các khoản trích trước khác theoquy định của Bộ Tài chính;

e)Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu, theo tiến độgóp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp; lãi tiền vay đã được ghi nhận vàogiá trị tài sản; lãi vay vốn để triển khai thực hiện các hợp đồng tìm kiếm thămdò và khai thác dầu khí;

g)Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới (không bao gồm hoahồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, hoa hồng đạilý bán hàng đúng giá, hoa hồng trả cho nhà phân phối của các doanh nghiệp bánhàng đa cấp); chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗtrợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15%tổng số chi được trừ.

Tổngsố chi phí được trừ không bao gồm các khoản chi quy định trên đây; đối với hoạtđộng thương mại không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra.

Khoảnchi thuộc diện khống chế chi phí tại Điểm này bao gồm cả chi biếu, tặng, chokhách hàng.

h)Phần chi phí được phép thu hồi vượt quá tỷ lệ quy định tại hợp đồng dầu khí đượcduyệt; trường hợp hợp đồng dầu khí không quy định về tỷ lệ thu hồi chi phí thìphần chi phí vượt trên 35% không được tính vào chi phí được trừ; các chi phíkhông được tính vào chi phí thu hồi gồm:

-Các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Điểm2 Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanhnghiệp;

-Chi phí phát sinh trước khi hợp đồng dầu khí có hiệu lực, trừ trường hợp đã đượcthỏa thuận trong hợp đồng dầu khí hoặc theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

-Các loại hoa hồng dầu khí và các khoản chi khác không tính vào chi phí thu hồitheo hợp đồng;

-Chi lãi đối với khoản đầu tư cho tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thácdầu khí;

-Tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại;

i)Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng đầu vào củaphần giá trị xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi vượt 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ, thuếthu nhập doanh nghiệp và các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác không đượctính vào chi phí theo quy định của Bộ Tài chính;

k)Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ một số trường hợp đặcthù theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

l)Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệcuối kỳ tính thuế, trừ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợphải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế, chênh lệch tỷ giá phát sinh trongquá trình đầu tư xây dựng cơ bản để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệpmới thành lập mà tài sản cố định này chưa đưa vào sản xuất kinh doanh thực hiệntheo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đốivới khoản nợ phải thu, khoản cho vay có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ, chênhlệch tỷ giá hối đoái được tính vào chi phí được trừ là khoản chênh lệch giữa tỷgiá tại thời điểm thu hồi nợ hoặc thu hồi khoản cho vay với tỷ giá tại thời điểmghi nhận khoản nợ phải thu hoặc khoản cho vay ban đầu;

m)Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; chủ công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ), thù lao trả cho thành viên sáng lậpdoanh nghiệp mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất,kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán chi khác để trả cho ngườilao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy địnhcủa pháp luật; các khoản chi tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho ngườilao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại mộttrong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tàichính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồngquản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty,Tổng công ty. Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho ngườilao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừtrường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lươngcủa năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không đượcsử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết địnhnhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện (là tổng số tiền lương thực tế đãchi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theoquy định, không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trướcchi trong năm quyết toán thuế). Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lậpquỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanhnghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanhnghiệp phải ghi giảm chi phí của năm sau;

n)Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắcphục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho ngườinghèo, các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, khoản tài trợ theochương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiệnkinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tổchức nhận khoản tài trợ cho nghiên cứu khoa học quy định tại điểm này là tổ chứckhoa học công nghệ thành lập và hoạt động theo Luật khoa học công nghệ thực hiệnnhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ.

o)Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện,mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượtmức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộpcác quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sungbắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Khoảnchi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảohiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chiphí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại khoản này còn phải được ghicụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động;Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tậpđoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quyđịnh theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty;

p)Các khoản chi của hoạt động kinh doanh: Ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoánvà một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác theo quy định của Bộ Tài chính;

q)Tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế;

r)Khoản chi liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu (trừ cổ phiếu thuộcloại nợ phải trả) và cổ tức của cổ phiếu (trừ cổ tức của cổ phiếu thuộc loại nợphải trả), mua bán cổ phiếu quỹ và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đếnviệc tăng, giảm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

BộTài chính hướng dẫn cụ thể về chi phí được trừ và không được trừ quy định tạiĐiều này.

Điều10. Thuế suất

Thuếsuất thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

1.Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp doanh nghiệp thuộcđối tượng áp dụng thuế suất 20% và thuế suất từ 32% đến 50% quy định tại Khoản2, Khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 15và Điều 16 Nghị định này.

Kểtừ ngày 01 tháng 01 năm 2016, những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22%quy định tại Khoản này áp dụng thuế suất 20%.

2.Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam,kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịchvụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.

Tổngdoanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuếsuất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụcủa doanh nghiệp của năm trước liền kề.

3.Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khaithác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Đối vớihoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, căn cứ vào vị trí, điều kiệnkhai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thểphù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tàichính. Đối với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan,đá quý, đất hiếm áp dụng thuế suất là 50%, trường hợp các mỏ có từ 70% diệntích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khănthuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghịđịnh này áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%.

Điều11. Phương pháp tính thuế

1.Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tínhthuế nhân (x) với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập đối vớithu nhập phát sinh ở nước ngoài thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp, nhưng tốiđa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật thuếthu nhập doanh nghiệp.

2.Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản bằngthu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhân (x) với thuế suất 22%, từ ngày 01tháng 01 năm 2016 mức thuế suất này là 20%.

3.Đối với doanh nghiệp quy định tại các Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được tính theo tỷ lệ %trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam, cụ thể như sau:

a)Dịch vụ: 5%, riêng dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino: 10%; trường hợpcung ứng dịch vụ có gắn với hàng hóa thì hàng hóa được tính theo tỷ lệ 1%; trườnghợp không tách riêng được giá trị hàng hóa với giá trị dịch vụ là 2%;

b)Cung cấp và phân phối hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tạichỗ hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms) là 1%;

c)Tiền bản quyền là 10%;

d)Thuê tàu bay (kể cả thuê động cơ, phụ tùng tàu bay), tàu biển là 2%;

đ)Thuê giàn khoan, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (trừ quy định tại Điểmd Khoản này) là 5%;

e)Lãi tiền vay là 5%;

g)Chuyển nhượng chứng khoán, tái bảo hiểm ra nước ngoài là 0,1%;

h)Dịch vụ tài chính phái sinh là 2%;

i)Xây dựng, vận tải và hoạt động khác là 2%.

4.Đối với hoạt động khai thác dầu khí có quy định việc hạch toán doanh thu, chiphí bằng ngoại tệ trong hợp đồng thì thu nhập tính thuế và số thuế phải nộp đượcxác định bằng ngoại tệ.

5.Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt độngtheo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụcó thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán được doanhthu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kêkhai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hànghóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

a)Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%. Riêng hoạt độnggiáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật áp dụng mức thuế quy định tại Điểm c Khoảnnày;

b)Đối với kinh doanh hàng hóa là 1%;

c)Đối với hoạt động khác là 2%.

Điều12. Nơi nộp thuế

1.Doanh nghiệp nộp thuế tại địa phương nơi đóng trụ sở chính. Trường hợp doanhnghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ởnơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.

Sốthuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơicó cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanhnghiệp phải nộp trong kỳ của doanh nghiệp nhân (x) với tỷ lệ giữa chi phí phátsinh tại cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Việcnộp thuế quy định tại Khoản này không áp dụng đối với công trình, hạng mục côngtrình hay cơ sở xây dựng hạch toán phụ thuộc.

Việcphân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theoquy định của Luật ngân sách nhà nước.

2.Đơn vị hạch toán phụ thuộc các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành có thu nhậpngoài hoạt động kinh doanh chính thì nộp thuế tại tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương nơi có hoạt động kinh doanh đó.

3.Bộ Tài chính hướng dẫn về nơi nộp thuế quy định tại Điều này.

Chương3.

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Điều13.Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển quyền sử dụngđất, chuyển nhượng quyền thuê đất; thu nhập từ cho thuê lại đất của doanh nghiệpkinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệtcó hay không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất; thu nhậptừ chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sảngắn liền với nhà, công trình xây dựng đó không phân biệt có hay không có chuyểnnhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; thu nhập từ chuyển nhượngcác tài sản khác gắn liền với đất đai.

Điều14.Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng doanh thu từhoạt động chuyển nhượng bất động sản trừ giá vốn của bất động sản và các khoảnchi phí được trừ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

1.Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định theo giá thực tế chuyển nhượngbất động sản theo hợp đồng mua, bán bất động sản phù hợp với quy định của phápluật.

Trườnghợp giá chuyển quyền sử dụng đất theo hợp đồng mua, bán bất động sản thấp hơngiá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tạithời điểm ký hợp đồng thì tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương quy định.

2.Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là thời điểm bàn giao bấtđộng sản.

Trườnghợp có thu tiền trước theo tiến độ thì thời điểm xác định doanh thu tính số thuếthu nhập doanh nghiệp tạm nộp là thời điểm thu tiền, Bộ Tài chính hướng dẫn việctạm nộp thuế quy định tại Khoản này.

3.Chi phí chuyển nhượng bất động sản được trừ:

a)Giá vốn của đất chuyển quyền được xác định phù hợp với nguồn gốc quyền sử dụngđất, cụ thể như sau:

-Đối với đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất thìgiá vốn là số tiền sử dụng đất, số tiền cho thuê đất thực nộp ngân sách nhà nước;

-Đối với đất nhận quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân khác thì căn cứ vào hợp đồngvà chứng từ trả tiền hợp pháp khi nhận quyền sử dụng đất, quyền thuê đất; trườnghợp không có hợp đồng và chứng từ trả tiền hợp pháp thì giá vốn được tính theogiá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thờiđiểm doanh nghiệp nhận chuyển nhượng bất động sản;

-Đối với đất nhận góp vốn thì giá vốn là giá thỏa thuận khi góp vốn;

-Đối với đất nhận thừa kế, được biếu, tặng, cho mà không xác định được giá vốnthì xác định theo giá các loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương quy định tại thời điểm nhận thừa kế, cho, biếu, tặng.

Trườnghợp đất nhận thừa kế, cho, biếu, tặng trước năm 1994 thì giá vốn được xác địnhtheo giá các loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngquyết định năm 1994 căn cứ vào Bảng khung giá các loại đất quy định tại Nghị địnhsố 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ;

b)Chi phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất;

c)Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụngđất;

d)Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng;

đ)Giá trị kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc có trên đất;

e)Chi phí khác liên quan đến bất động sản được chuyển nhượng.

Chương 4.

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Điều15. Thuế suất ưu đãi

1.Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

a)Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiệnkinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị địnhnày, khu kinh tế, khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung đượcthành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b)Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực:Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danhmục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật côngnghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạohiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiênphát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng - kinhdoanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tưphát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ,đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trìnhcơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sảnxuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựngnhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượngtừ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.

Dựán đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Điểm này là dự án đầu tư sảnxuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình vềsản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật;

c)Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệmôi trường, bao gồm: Sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quantrắc và phân tích môi trường; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xửlý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải;

d)Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trườnghợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đã hưởng hếtưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của các văn bản quy phạm phápluật về thuế thu nhập doanh nghiệp mà được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệpcông nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì mức ưu đãi đốivới doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ caođược xác định bằng mức ưu đãi áp dụng cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanhnghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy định tại Khoản 1 Điều 15 và Khoản1 Điều 16 Nghị định này trừ đi thời gian ưu đãi đã hưởng (cả về thuế suất và thờigian miễn, giảm nếu có);

đ)Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất(trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai tháckhoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

-Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân khôngquá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.

-Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân khôngquá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động chậm nhấtsau 3 năm kể từ năm có doanh thu.

Sốlao động quy định tại Điểm này là số lao động có ký hợp đồng lao động làm việctoàn bộ thời gian, không tính số lao động bán thời gian và lao động hợp đồng ngắnhạn dưới 01 năm.

2.Áp dụng thuế suất 10% đối với các khoản thu nhập sau:

a)Phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vựcgiáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Danhmục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện xã hộihóa quy định tại Khoản này do Thủ tướng Chính phủ quy định;

b)Phần thu nhập từ hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản theo quy định của Luật xuấtbản;

c)Phần thu nhập từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo in) của cơ quan báochí theo quy định của Luật báo chí;

d)Phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xãhội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53Luật nhà ở.

Nhàở xã hội quy định tại Khoản này là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộccác thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giábán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện đượcmua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ởvà việc xác định thu nhập được áp dụng thuế suất 10% quy định tại Khoản nàykhông phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ởxã hội;

đ)Thu nhập của doanh nghiệp từ: Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng nông,lâm, thủy sản ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn; sản xuất, nhân và lai tạo giốngcây trồng, vật nuôi; sản xuất, khai thác và tinh chế muối trừ sản xuất muối quyđịnh tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch,bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm;

e)Phần thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp,ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và địabàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trừ thu nhập của hợp tác xã quy định tạiKhoản 1 Điều 4 Nghị định này.

3.Thuế suất 20% trong thời gian mười năm áp dụng đối với:

a)Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiệnkinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b)Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới: Sản xuất thép cao cấp;sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ chosản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất,tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống.

Doanhnghiệp thực hiện dự án đầu tư mới vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy địnhtại các Điểm a, b Khoản này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất17%.

4.Thuế suất 20% đối với quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô và kể từngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất là 17%.

Đốivới quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô sau khi hết thời hạn áp dụngmức thuế suất 10% quy định tại Khoản 1 Điều này thì chuyển sang áp dụng mức thuếsuất 20% (và kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 là 17%). Tổ chức tài chính vi môquy định tại Khoản này là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định củaLuật các tổ chức tín dụng.

5.Đối với dự án thuộc đối tượng ưu đãi thuế quy định tại các Điểm b, c Khoản 1 Điềunày có quy mô lớn và công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư thì thờigian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm nhưng tổng thời gian áp dụngthuế suất 10% không quá 30 năm. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc kéo dàithêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% quy định tại Khoản này theo đề nghịcủa Bộ trưởng Bộ Tài chính.

6.Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên tục từnăm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới; đối với doanh nghiệpcông nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tính từngày được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứngdụng công nghệ cao; đối với dự án ứng dụng công nghệ cao được tính từ ngày đượccấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao.

Điều16. Miễn thuế, giảm thuế

1.Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

a)Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 1 Điều15 Nghị định này;

b)Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hộihóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệtkhó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2.Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhậpcủa doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa tại địabàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặcbiệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

3.Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thunhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định nàyvà thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp(trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi).

Địabàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại Khoản này là các quậnnội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và cácđô thị loại I trực thuộc tỉnh; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bànthuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khucông nghiệp căn cứ vào địa bàn có phần diện tích khu công nghiệp lớn hơn. Việcxác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại Khoản này thực hiện theo quyđịnh của Chính phủ quy định về phân loại đô thị.

4.Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ nămđầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trườnghợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanhthu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứtư. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanhnghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Khoản 1 Điều này được tính từ thờiđiểm được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứngdụng công nghệ cao.

Trườnghợp, trong kỳ tính thuế đầu tiên mà dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có thờigian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế dưới 12 (mườihai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế đối với dự ánđầu tư mới ngay kỳ tính thuế đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầuđược miễn thuế, giảm thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.

5.Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnhvực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định nàymở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đápứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãithuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễnthuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại. Thờigian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy địnhtại Khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầutư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dựán đầu tư mở rộng quy định tại Khoản này phải đáp ứng một trong các tiêu chísau:

-Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt độngđạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởngưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này hoặc từ 10 tỷđồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiệnkinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật vềthuế thu nhập doanh nghiệp;

-Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổngnguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư;

-Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trướckhi đầu tư.

Trườnghợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệcủa dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định củaNghị định này mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Điểm này thìưu đãi thuế thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

Trườnghợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế theo diện đầu tư mở rộng thì phần thunhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng; trường hợp không hạchtoán riêng được thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữanguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanhtrên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

Thờigian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Khoản này được tính từ năm dự án đầu tưmở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp khôngcó thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dựán đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Ưuđãi thuế quy định tại Khoản này không áp dụng đối với các trường hợp đầu tư mởrộng do nhận sáp nhập, mua lại doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư đang hoạt động.

Điều17. Giảm thuế đối với các trường hợp khác

1.Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ,trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên hoặcsử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổngsố lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanhnghiệp bằng số chi thêm cho lao động nữ, gồm:

a)Chi đào tạo lại nghề;

b)Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho cô giáo dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo dodoanh nghiệp tổ chức và quản lý;

c)Chi khám sức khỏe thêm trong năm;

d)Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con. Căn cứ quy định của pháp luật vềlao động, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy địnhcụ thể mức chi bồi dưỡng quy định tại Khoản này;

đ)Lương, phụ cấp trả cho thời gian lao động nữ được nghỉ sau khi sinh con, nghỉcho con bú theo chế độ nhưng vẫn làm việc.

2.Doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhậpdoanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số để đào tạonghề, tiền hỗ trợ về nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân tộcthiểu số trong trường hợp chưa được Nhà nước hỗ trợ theo chế độ quy định.

3.Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giaocho các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khănđược giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ chuyểngiao công nghệ.

Điều18. Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Việctrích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được thực hiệntheo quy định tại Điều 17 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Khoản 11 Điều 1 Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

1.Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam đượctrích tối đa 10% trên thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa họcvà công nghệ của doanh nghiệp. Riêng đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữtrên 50% vốn điều lệ ngoài việc thực hiện trích quỹ phát triển khoa học và côngnghệ theo quy định của Luật này còn phải đảm bảo tỷ lệ trích quỹ tối thiểu quyđịnh tại Luật khoa học và công nghệ.

Hàngnăm, doanh nghiệp tự quyết định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học theo quyđịnh trên đây và lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệcùng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

MẫuBáo cáo trích lập, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệpdo Bộ Tài chính quy định.

2.Doanh nghiệp đang hoạt động mà có thay đổi về hình thức sở hữu, hợp nhất, sápnhập thì doanh nghiệp mới thành lập từ việc đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sápnhập được kế thừa và chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triểnkhoa học và công nghệ của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập.

Doanhnghiệp có Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chưa sử dụng hết khi chia, táchthì doanh nghiệp mới thành lập từ việc chia, tách được kế thừa và chịu tráchnhiệm về việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanhnghiệp trước khi chia, tách. Việc phân chia Quỹ phát triển khoa học và công nghệdo doanh nghiệp quyết định và đăng ký với cơ quan Thuế.

Điều19. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Điềukiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

1.Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đượchưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi hoặc miễnthuế, giảm thuế); trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thểhạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theotỷ lệ giữa chi phí được trừ hoặc doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanhhưởng ưu đãi thuế trên tổng chi phí được trừ hoặc doanh thu của doanh nghiệp.

2.Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Khoản 1, Khoản 4Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này và không áp dụng thuế suất 20% quy địnhtại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này đối với các khoản thu nhập sau:

a)Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyểnnhượng bất động sản, trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tạiĐiểm d Khoản 2 Điều 15 Nghị định này; thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư,chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khaithác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoàiViệt Nam;

b)Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếmkhác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

c)Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quyđịnh của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

d)Các khoản thu nhập khác quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này không liênquan đến hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế (đối với trường hợpđáp ứng điều kiện ưu đãi về lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Điều 15, Điều 16Nghị định này).

3.Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuếkhác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụngmức ưu đãi thuế có lợi nhất.

4.Trong thời gian được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu trong năm tính thuếmà doanh nghiệp không đáp ứng đủ một trong các điều kiện ưu đãi thuế quy định tạicác Khoản 7, 8 và Khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp và quy định tại Điều này thì năm tính thuế đó khôngđược hưởng ưu đãi thuế mà phải nộp thuế theo mức thuế suất 22% và doanh nghiệpcó tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị địnhnày nộp theo thuế suất 20%. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 mức thuế suất chunglà 20%.

Đốivới dự án đầu tư quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 15 Nghị định này, trường hợpsau 03 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư (không kể bị chậm tiến độ do nguyênnhân khách quan trong khâu giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính củacơ quan nhà nước hoặc do thiên tai, hỏa hoạn được cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầutư chấp thuận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) hoặc năm thứ tư kể từ nămcó doanh thu mà dự án đầu tư của doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện nêu tạiĐiểm đ Khoản 1 Điều 15 Nghị định này thì không được hưởng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp phải kê khai, nộp số tiền thuế thu nhậpdoanh nghiệp đã kê khai hưởng ưu đãi của các năm trước (nếu có) theo quy định củapháp luật và không bị coi là hành vi khai sai theo quy định của pháp luật về quảnlý thuế. Trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu có nămtính thuế mà doanh nghiệp không đáp ứng đủ một trong các điều kiện ưu đãi thuếquy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 15 Nghị định này thì năm đó doanh nghiệp khôngđược hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

5.Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15và các Khoản 1, 2 và 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dựán đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, trừ các trường hợp sau:

a)Dự án đầu tư hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hìnhthức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b)Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thựchiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghềkinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).

Dựán đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị địnhnày phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứngnhận đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồngViệt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà gắn với việcthành lập doanh nghiệp mới thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều20. Hiệu lực thi hành

1.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và áp dụngcho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi.

Bãibỏ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008, số 122/2011/NĐ-CPngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Điều 2, Điều 3 Nghị định số92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật thuế giá trị gia tăng.

2.Doanh nghiệp có dự án đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đangtrong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp dự ánđầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp (đối với dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lậpdoanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vựcđầu tư có điều kiện) nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo quy định của các văn bảnquy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp trước thời điểm Nghị định nàycó hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại theoquy định của các văn bản đó; trường hợp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quyđịnh của Nghị định này thì được lựa chọn ưu đãi đang hưởng hoặc ưu đãi theo quyđịnh của Nghị định này (bao gồm mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảmthuế) theo diện ưu đãi đối với đầu tư mới cho thời gian còn lại nếu đang hưởngtheo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư hoặc theo diện ưu đãi đốivới đầu tư mở rộng cho thời gian còn lại nếu đang hưởng theo diện đầu tư mở rộng.

Tínhđến hết kỳ tính thuế năm 2015 trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư đang đượcáp dụng thuế suất ưu đãi 20% quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này thì kểtừ 01 tháng 01 năm 2016 được chuyển sang áp dụng thuế suất 17% cho thời giancòn lại.

Việcxác định thời gian còn lại để hưởng ưu đãi thuế được tính liên tục kể từ khi thựchiện quy định về ưu đãi thuế tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước và về thuế thu nhập doanh nghiệpban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

3.Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loạihình doanh nghiệp, chuyển đổi chủ sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cótrách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả tiền phạtnếu có), đồng thời được kế thừa các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cảcác khoản lỗ chưa được kết chuyển) của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khichuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiệnưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, điều kiện chuyển lỗ theo quy định của phápluật.

4.Việc giải quyết những tồn tại về thuế, quyết toán thuế, miễn, giảm thuế trướcngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện theo quy định của các văn bảnpháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư nước ngoài tại ViệtNam, pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước và các văn bản quy phạm phápluật khác ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều21. Trách nhiệm thi hành

1.Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức,cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬPDOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 củaChính phủ)

STT

Tỉnh

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

1

Bắc Kạn

Toàn bộ các huyện và thị xã

2

Cao Bằng

Toàn bộ các huyện và thị xã

3

Hà Giang

Toàn bộ các huyện và thị xã

4

Lai Châu

Toàn bộ các huyện và thị xã

5

Sơn La

Toàn bộ các huyện và thị xã

6

Điện Biên

Toàn bộ các huyện và thành phố Điện Biên

7

Lào Cai

Toàn bộ các huyện

Thành phố Lào Cai

8

Tuyên Quang

Các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình

Các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn và Thành phố Tuyên Quang

9

Bắc Giang

Huyện Sơn Động

Các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Hiệp Hòa

10

Hòa Bình

Các huyện Đà Bắc, Mai Châu

Các huyện Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn, Yên Thủy

11

Lạng Sơn

Các huyện Bình Gia, Đình Lập, Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan

Các huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng

12

Phú Thọ

Các huyện Thanh Sơn, Yên Lập

Các huyện Đoan Hùng, Hạ Hòa, Phù Ninh, Sông Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Thanh Thủy

13

Thái Nguyên

Các huyện Võ Nhai, Định Hóa

Các huyện Đại Từ, Phổ Yên, Phú Lương, Phú Bình, Đồng Hỷ

14

Yên Bái

Các huyện Lục Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu

Các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ

15

Quảng Ninh

Các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, huyện đảo Cô Tô và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh.

Huyện Vân Đồn

16

Hải Phòng

Các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải

17

Hà Nam

Các huyện Lý Nhân, Thanh Liêm

18

Nam Định

Các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu, Nghĩa Hưng

19

Thái Bình

Các huyện Thái Thụy, Tiền Hải

20

Ninh Bình

Các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Kim Sơn, Tam Điệp, Yên Mô

21

Thanh Hóa

Các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Cẩm Thủy, Ngọc Lạc, Như Thanh, Như Xuân

Các huyện Thạch Thành, Nông Cống

22

Nghệ An

Các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Anh Sơn

Các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Thanh Chương

23

Hà Tĩnh

Các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang

Các huyện Đức Thọ, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc

24

Quảng Bình

Các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch

Các huyện còn lại

25

Quảng Trị

Các huyện Hướng Hóa, Đắc Krông

Các huyện còn lại

26

Thừa Thiên Huế

Huyện A Lưới, Nam Đông

Các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Lộc, Phú Vang

27

Đà Nẵng

Huyện đảo Hoàng Sa

28

Quảng Nam

Các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành và đảo Cù Lao Chàm

Các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên

29

Quảng Ngãi

Các huyện Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Bình Sơn, Tây Trà và huyện đảo Lý Sơn

Các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh

30

Bình Định

Các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Phù Cát, Tây Sơn

Các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ

31

Phú Yên

Các huyện Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Phú Hòa

Thị xã Sông cầu; các huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Tuy An

32

Khánh Hòa

Các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa và các đảo thuộc tỉnh

Các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Ninh Hòa, thị xã Cam Ranh

33

Ninh Thuận

Toàn bộ các huyện

34

Bình Thuận

Huyện đảo Phú Quý

Các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam

35

Đắk Lắk

Toàn bộ các huyện

36

Gia Lai

Toàn bộ các huyện và thị xã

37

Kon Tum

Toàn bộ các huyện và thị xã

38

Đắk Nông

Toàn bộ các huyện

39

Lâm Đồng

Toàn bộ các huyện

Thành phố Bảo Lộc

40

Bà Rịa - Vũng Tàu

Huyện đảo Côn Đảo

Huyện Tân Thành

41

Tây Ninh

Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu

Các huyện còn lại

42

Bình Phước

Các huyện Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp

Các huyện Đồng Phú, Bình Long, Phước Long, Chơn Thành

43

Long An

Thị xã Kiến Tường; các huyện Đức Huệ, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Đức Hòa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng

44

Tiền Giang

Huyện Tân Phước

Các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây

45

Bến Tre

Các huyện Thạnh Phú, Ba Chi, Bình Đại

Các huyện còn lại

46

Trà Vinh

Các huyện Châu Thành, Trà Cú

Các huyện Cầu Ngang, Cầu Kè, Tiểu Cần

47

Đồng Tháp

Các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười

Các huyện còn lại

48

Vĩnh Long

Huyện Trà Ôn

49

Sóc Trăng

Toàn bộ các huyện và thị xã Vĩnh Châu

Thành phố Sóc Trăng

50

Hậu Giang

Toàn bộ các huyện và thị xã Ngã Bảy

Thành phố Vị Thanh

51

An Giang

Các huyện An Phú, Tri Tôn, Thoại Sơn, Tân Châu, Tịnh Biên

Các huyện còn lại

52

Bạc Liêu

Toàn bộ các huyện

Thành phố Bạc Liêu

53

Cà Mau

Toàn bộ các huyện

Thành phố Cà Mau

54

Kiên Giang

Toàn bộ các huyện và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh

Thị xã Hà Tiên, thành phố Rạch Giá